Ungdommens Uddannelsesvejledning

Samarbejde om uddannelse og Job/Erhverv - UU aktiviteter (§28)

Forår 7. klasse

Virksomhedssafari (kun for lærere) - 1 dag
Kloge hænder (for elever og lærere) - 1 dag
Kollektiv vejledning

Efterår 8. klasse

Forår 8. klasse

Campus XL - 1 dag for elever og lærere Erhvervspraktik - 1 uge (for elever og lærere)
Kollektiv vejledning UU Kollektiv vejledning UU
Uddannelsesaften Campus UU Individuel vejledning UU
Eleverne foretager foreløbigt uddannelsesvalg 1. dec. UU 2.-5. introdag UU
UPV 1. dec. (skole/UU) UPV 1. dec. (skole/UU)
Åbent hus arrangement (udd. institutioner) Foretage foreløbigt uddannelsesvalg 1. dec.
Individuel vejledning UU

Efterår 9. klasse

Forår 9. klasse

Karriereagenterne - 4 dage (for elever og lærere) Kollektiv vejledning UU
Kollektiv vejledning UU Individuel vejledning UU
Individuel vejledning UU Ansøgning til ungdomsuddannelse Optagelse.dk
Mulighed for brobygning UU UPV Juni
Uddannelsesaften Campus UU
UPV 1. dec.
Åbent hus arrangementer (udd. institutioner)

Erhverv i skolen – Frederikssund

- forløb til undervisningen i Uddannelse og job i grundskolens (6.) 7. – 9. klasse.

De obligatoriske emner i folkeskolen omfatter undervisning i Uddannelse og job. ”Uddannelse og job skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg, og de skal opnå et generelt samfundskendskab og en forståelse for arbejdsmarkedet.” 

Grundskolen skal dermed præsentere eleverne for den vifte af muligheder, der er for både uddannelse og job på det danske arbejdsmarked. Men da Undervisningen ikke har eget timetal, skal den integreres i den øvrige undervisning – en opgave der kan løses på flere måder.

I Frederikssund har vi et tilbud til de ældste klasser i grundskolen, der støtter op om de kompetencemål, der er defineret for undervisningen i Uddannelse og job. Det er altså et forløb, der understøtter det, som skolerne skal undervise i under alle omstændigheder - add in – og ikke noget ekstra – add on. Forløbet hedder Erhverv i Skolen og er en del af projektet FUEL – Før Under og Efter Læringsmiljøer.

Grundskolen har også en opgave i at sørge for, at skolen åbner sig op imod det omgivende samfund. Åben skole er en forpligtelse, der kom med skolereformen. Men det er langt fra nyt, skolen har altid brugt museer og lignende i undervisningen.

I emnet Uddannelse og job er det oplagt at arbejde med Åben Skole. Virksomhederne vil det meget gerne og der er masser af gode, gennemtænkte og fagligt relevante undervisningstilbud ude hos de lokale virksomheder. Nogle af disse tilbud ligger i pakken Erhverv i skolen – som vi har præsenteret herunder – og andre findes i forskellige andre regi, som fx TekTanken og Dansk Arbejdsgiverforening. Mange forløb er tilrettelagt, så de opfylder delmål for forskellige fag, dog fortrinsvis indenfor STEM-fagene. Og de lægger sig samtidig op ad målene for emnet Uddannelse og job.

Erhverv i Skolen er en vifte af tilbud der omfatter forskellige forløb til eleverne i 7.- 9. klasse – samt en dag for lærerne, hvor de møder lokale virksomheder.

Tilbuddene fordeler sig over tre klassetrin - 7. - 9. klasse - og er med til at kvalificere elevernes valg af erhvervsretning og ungdomsuddannelse.

Efter 9. klasse skal eleven kunne vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Og når det handler om det Personlige valg, skal eleven kunne træffe et valg om karriere – og dermed uddannelse – som stemmer overens med den enkeltes ønsker og forudsætninger.

Forløbene i Erhverv i skolen er tilrettelagt, så de klæder eleverne i grundskolen på til at tænke i helheden uddannelse og job og ikke bare i uddannelse. Det giver dem også mulighed for at forstå, at en karrierevej ofte er kringlet og med krumspring, som man ikke kan læse om i uddannelsesguiden. Det skal være en inspiration til at se andre veje end de mest almindelige, så eleverne får øjnene op for det væld af karrieremuligheder, der er i erhvervslivet.

Undervisningstid

Samlet set – hvis man som lærer vælger hele pakken til – bruger eleverne 11 skoledage, fordelt over tre skoleår på Uddannelse og job. Læreren bruger yderligere en dag på virksomhedssafari.

Virksomhedssafari er en dag for lærere, hvor de kommer ud og møder lokale virksomheder. Dagen er en konkret forberedelse til Kloge Hænder (7. kl.) og Erhvervspraktik (8. kl.).

Men mindst lige så vigtigt fungerer dagen som et brobygningsarrangement mellem skoler og virksomheder i Frederikssund. På en dag som denne får lærerne et netværk i lokale virksomheder, der gør det nemmere at invitere disse ind i skolen – som det er tanken med Åben Skole. På denne måde bliver der skabt muligheder for, at lokale virksomheder kommer ud i skolen – eller omvendt – og med forløb i dele af det pensum, som fagene allerede skal igennem.

Virksomhederne kan desuden bidrage med viden om de mange forskellige muligheder for job og karriere, der er hos dem og hvilke meget forskellige veje, der kan føre til et job hos dem. Netop denne viden kan være svær at finde for den enkelte lærer, der ofte ikke har egne erfaringer med en karriere i en virksomhed. Her får de den fra hestens mule og kan vælge selv at formidle den videre til eleverne eller de kan invitere virksomheden ind i undervisningen enten på skolen eller ved et virksomhedsbesøg med en klasse.

Kloge hænder er en dag, hvor eleverne kommer ud på en virksomhed og prøver kræfter med virkeligheden. De får lov til at arbejde med en opgave, som er en lightudgave af det som virksomheden laver til dagligt. Her får de mulighed for at komme ind under huden på forskellige faggrupper og deres hverdag.

Ideen er at vise eleverne, hvordan en konkret hverdag er hos de lokale virksomheder. De møder forskellige ansatte, blandt andet lærlinge, der kan fortælle om arbejdet og virksomheden fra et ungt perspektiv. Og de får indsigt i, hvilke uddannelser de ansatte har og hvilke jobmuligheder, der er i virksomheden.

Lærerens deltagelse i virksomhedssafari vil – sammen med elevernes deltagelse i Kloge Hænder – være med til at kvalificere elevernes muligheder for at tænke i uddannelse og job som en sammenhæng, fremfor bare i ungdomsuddannelse.

Forløbet understøtter elevernes arbejde med kompetencemålene for Fra uddannelse til job og Arbejdsliv.

Campusdag XL er en dag, hvor lokale virksomheder stiller op – som campusambassadører - med information om, hvad man kan blive hos dem. De har boder på Campus Frederikssund, hvor eleverne kan tale med repræsentanter fra virksomhederne – fx lærlinge og elever – og stille spørgsmål til muligheder for elevpladser, praktikpladser og job.

Virksomhederne stiller op denne dag for at møde de unge i øjenhøjde og sikre sig, at de unge ved, hvilke virksomheder og muligheder for job og uddannelse, der er lige uden for deres gadedør. Men selvom om det lokale perspektiv er vigtigt, er det også vigtigt at vise, at flere af de virksomheder, der er campusambassadører, er store internationale virksomheder med et globalt perspektiv.

Forløbet understøtter elevernes arbejde med kompetencemålet for Fra uddannelse til job.

Erhvervspraktik er en kendt størrelse i skolesammenhæng. Eleverne er ude på en virksomhed og arbejder – i det omfang det er muligt – sammen med virksomhedens ansatte, for at få et indblik i hvordan hverdagen på virksomheden udspiller sig.

Elevernes forberedelse af praktikken begynder før Campusdag XL, der ligger den 2. fredag i september. Og de forbereder praktikken over de næste måneder, inden de er ude på en virksomhed i en uge. De afslutter praktikken med en opgave.

Interessen for en virksomhed kan være vakt efter et Kloge Hænder-besøg eller være et udspring af skolens læreres netværk fra virksomhedssafari. Endelig kan praktikken være udsprunget af forældres netværk.

Erhvervspraktikken kan være med til at be- eller afkræfte elevernes interesse og forudsætninger for et givet fag. Praktikken kan således være med til at gøre eleven klar til at træffe et realistisk og relevant uddannelses- og karrierevalg. Se i øvrigt læringsforløb for Erhvervspraktik i udskolingen.

Forløbet understøtter elevernes arbejde med kompetencemålene for Personlige valg.

Karriereagenterne er et forløb på fire dage, hvor eleverne arbejder i grupper. Hver gruppe arbejder med en lokal virksomhed og undersøger hvilke karrieremuligheder denne virksomhed har. Eleverne taler med medarbejdere, lærlinge, elever og chefer på virksomheden og spørger ind til deres uddannelse og karrierevej.

Bagefter skal de præsentere deres arbejde i et ung-til-ung-perspektiv for de andre elever på skolen. Når eleverne skal tænke over, hvordan de vil fortælle deres jævnaldrende om karrieremulighederne i en virksomhed, bliver de nødt til at reflektere over dem i forhold til deres egen virkelighed. Og den tager udgangspunkt i, at de snart skal til at vælge ungdomsuddannelse og dermed se på, hvilke muligheder de forskellige ungdomsuddannelser giver for at få job.

Forløbet understøtter elevernes arbejde med kompetencemålene for Arbejdsliv.

Kompetencemål efter 9. klasse

Personlige valg

Fra uddannelse til job

Arbejdsliv

Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Om Åben skole

Åben skole, grundskole - uddannelse og job

Åben skole, grundskole - varieret undervisning

Virksomheder varierer skoledagen

Formål – det obligatoriske emne Uddannelse og job

Uddannelse og job - grundskole

Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Stk. 2. Eleverne skal opnå viden og færdigheder, der kan forberede dem på uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en proces, der både inddrager den enkeltes ønsker og forudsætninger og de uddannelses- og erhvervsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund skal eleverne få kendskab til levevilkår og livsformer samt indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden.

Stk. 3. Emnet uddannelse og job skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg og styrke deres uddannelsesparathed. Eleverne skal opnå et generelt samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarkedet. Desuden skal eleverne opnå viden om ungdomsuddannelserne, og hvilke job og karrieremuligheder forskellige uddannelsesforløb kan føre til.